مقالات

فرآیند تولید دستگاه هاچک (Hatschek)

دستگاه تولید3 یا 5 غرباله هاچک با ماکزیمم عرض لایه مواد تولیدی 1500 میلیمتر ،سرعت نمد 5 تا 110 متر در دقیقه ، مجهز به سیستم نمد سفت کن، نمد زن ، نمد باز کن، هدایت نمد،صندوقهای مکنده، سیستم نوسانی پاشش آب بر روی نمد و غربال ، بهمزنهای دیگ غربال، مارپیچهای جهت دهنده الیاف بر روی غربال، سیلندر تولید وپرس با فشار خطی 40 تا120 کیلوگرم بر سانتیمتر، سیستم اتوماتیک برش ورق از روی سیلندر تولید می باشد.
این فرآیند مدت زمان زیادی است که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. در این فرآیند مواد آبکی شامل ماتریس والیاف با یکدیگر مخلوط شده وبه دیگ نیم استوانه ای به نام دیگ غربال انتقال یافته و با بهمزنهای دیگ ، مخلوط بصورت همگن نگاه داشته میشود. با چرخش غربال استوانه ای درون دیگ که توری ریزی پیرامون آن را احاطه کرده است ،آب از توری ریز غربال عبور کرده وبا تله افتادن ماتریس والیاف بر روی توری یک لایه نازک به ضخامت0.25 تا 0.35 میلیمتراز مواد جامد روی غربال شکل می گیرد. این لایه نازک به یک نمد که با قسمت فوقانی غربال تماس دارد انتقال یافته ودرحین حرکت با نمد،توسط صندوقهای مکنده آبگیری شده و با انتقال به سیلندر تولید فشرده نیزمیشود .تعداد این غربالها در یک دستگاه تولید میتواند بین 3 تا 5 عدد باشد و سرعت خطی نمد به طور تقریبی 50 متردر دقیقه است . لایه های مواد یکی پس از دیگری روی سیلندر تولید افزوده می شود تا به تعداد دورهای برنامه ریزی شده برای تأمین ضخامت مورد نیاز ورق برسد. در این زمان یک سیستم برش اتوماتیک، لایه تشکیل شده مواد روی سیلندر را برش داده وباعث جدا شدن ورق از روی سیلندر و انتقال برروی نوار نقالۀ مقابل آن میگردد. ضخامت مورد نیاز نیز با سرعت نمد و غلظت مواد آبکی درون دیگ غربال کنترل میگردد. ورق تولیدی در حین انتقال با نوار نقاله توسط سیستمهای برش اره دوار به اندازۀ دقیق مورد نیاز برش داده می شود . ورق تولیدی تا این مرحلۀ تولید هنوز صاف است. پس از این مرحله میتواند موج زده شده وبه ورق موجدار تبدیل شود یا صاف باقی بماند .