اخبار

گزارش تصویری از پروژه تامین آب سیستم آب شیرین کن پتروشیمی نگین سواحل مکران بندر چابهار

تصاویر تولید تا نصب لوله های بتنی مسلح 2000 پایپ جکینگ با روش حفاری میکروتونلینگ در پروژه تامین آب سیستم آب شیرین کن پتروشیمی نگین سواحل مکران بندر چابهار.