Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
اخبار
با توجه به حركت شركت به سمت ارتقاء كيفيت محصولات و افزايش رضايت مشتري، لوح تقديري از سوي شركت توسعه پتروشیمی نگین مکران و شرکت آب نیروی مکران به مدير عامل شركت باورس اهداء گرديد.
ضمن عرض تبريك به همه همكاران در امر ارتقاء كيفي محصولات، اميدواريم در راه درخشش بيش از پيش كوشا باشيم.


0

اخبار
تصاویر تولید تا نصب لوله های بتنی مسلح 2000 پایپ جکینگ با روش حفاری میکروتونلینگ در پروژه تامین آب سیستم آب شیرین کن پتروشیمی نگین سواحل مکران بندر چابهار.

0

مقالات

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی بتنی در شبکه فاضلاب ، مشخصات , استانداردها :

ﮐﻠﯿﺎﺕ در مورد لوله‌های بتنی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ فاضلابی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی و ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺎﺿﻼﺏ و ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺩﺭ ﺩو ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺩﻩ و ﯾﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏﺭوﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻏﯿﺮ ﺩﺍﯾﺮﻩ، ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی لوله بتنی

ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺯﯾﺎﺩ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺫیلاً ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺫﮐﺮ و ﯾﺎﺩﺁوﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺤﺪوﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ و ﯾﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ و ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ.

– ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺷﻤﺎﺭﻩ DIN 4032 و DIN 4035 ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺘﻨﯽ

– ﺍﺳﺘـﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ASTM C14M   برﺍی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺩﺭ ﺳﻪ ﮐﻼﺱ 1، 2 و 3

– ﺍﺳﺘـــﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷــﻤﺎﺭﻩ   ASTM C76M و ISIRI 8906 برای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﮐﻼﺱ V , IV , III , II , I

– ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺷﻤﺎﺭﻩ ASTM C655M  و ASTM C 506M ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

– ﺍﺳﺘـــﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ASTM C443M ﺑــﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ لوله های بتنی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی، ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ و ﺣﺘﯽ ﺧﻄﻮﻁ ﭘﻤﭙﺎژ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ وﺳﯿﻌﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ. ﺍﻣﺮوﺯﻩ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ وﺳﯿﻊ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺮﺍی ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻓﺎﺿﻼﺏ و ﺧﺼﻮﺻا ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﺗﺎ 400 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣـــﺪوﺩ 80 ﺩﺭﺻﺪ ﻃﻮﻝ ﺷﺒﮑــﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺯﯾﺎﺩی ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺩﺭ ﺩو ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺩﻩ و ﻣﺴﻠﺢ در سایزهای مختلفی با قطر بین ۴۰۰ الی ۲۴5۰ میلی متر به روش ویبره و پرس تولید می شود . لوله های بتنی مسلح فاضلابی برای جمع آوری آب باران و فاضلاب بسیار مناسب می باشند.

 مقدار میلگرد مورد استفاده در ساخت لوله های بتنی مسلح فاضلابی بستگی به ضخامت و همچنین قطر لوله دارد، که هرچه ضخامت و یا قطر لوله بیشتر شود باید میلگرد مورد استفاده در ساخت آن نیز بیشتر شود تا مقاومت لوله بالا رود.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ 900 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﺳﺖ، وﻟﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺪوﻥ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺤﺪوﺩﯾﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ و ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮐﯿﻔﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻞ ﺁوﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ و ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺗﺤﺖ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻻﺯﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﺒﻮﺩﻩ و ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻟﻮﻟـﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺳﺎﺩﻩ و ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧــﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﮐﻼﺱ V , IV , III , II , I ﺩﺭﺟﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺩﺭﺟﻪﺑﻨﺪی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﯽ ﻟﻮﻟــــﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻌًﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و ﻧﻮﻉ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺿﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺩﻩ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ 900 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﺳﺖ وﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ 600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﺤﺪوﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷــﻤﺎﺭﻩ – 146 ﺍﻟﻒ ﻣــﺆﺳﺴﻪ ﻃـــﺮﺡ ﺗﻬﯿﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺁﺏ، ﻧﯿـــﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﺼﺐ و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻃﻮﻝ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی بتنی ﺳﺎﺩﻩ ﻣﺤﺪوﺩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ

لوله بتنی متشکل از بتن و میلگرد فولادی می باشد. در این لوله ها، سیم فولادی، شبکه های جوشی فولادی و میگردهایی که دارای مقاومت مشخصی بوده و به صورت قفسه ساخته و در موقعیت صحیح در جداره لوله جاگذاری می شوند و بتن و فولاد با هم در مقابل تنش ها مقاومت می نماید.

آب بندی های قابل انعطاف از پیش شکل داده شده با قطعه معینی بر روی سطوح لوله و برای جلوگیری از نفوذ و نشت آب از محل اتصال به کار می رود.

محل اتصال دو قطعه لوله که با و یا بدون یک قطعه اضافی انجام می شود.

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﺱ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍی ﯾﮏ و ﯾﺎ ﺩو ﻻﯾﻪ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﯿﻠﮕﺮﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﻔﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.ﻃﻮﻝ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ بتنی ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺎضلابی ﻣﻌﻤﻮًﻻ 2 و 5/2 متریﺗـــﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽشوند.

لوله های بتنی مسلح فاضلابی را بیشتر به دو روش زیر می سازند.

1– بتن را در قالب لوله ریخته و آن را می لرزانند تا بتن توپرشود سپس آن را از قالب بیرون در آورده ودر جای نمناک می گذارند تا بتن سفت وسخت گردد .

2_بتن خمیری شل را باناودان به درون لوله فولادی چرخنده با شیب کم می ریزند.بتن به د یواره لوله پرت می شود، درآغازدانه های درشت آن به کف لولهء فولادی فرو می ریزند وبتن ریز دانه (ملات) به دیواره لوله میچسپد. چون لوله فولادی پیوسته میچرخد؛دانه درشت از نو به بد نه لوله چرخنده پرت میشوند ودرون ملات جا مگیرند.


شما می توانید در ادامه فرآیند تولید لوله های بتنی را مشاهده کنید:

 

عمل آوری با بخار

عمل آوری با بخار و به وسیله تزریق بخار انجام می شود. لوله بتنی مسلح فاضلابی را می توان در اتاقک عمل آوری بخار قرار داد. لوله باید برای مدت و در درجه حرارت معین تا زمانی نگهداری شود که مقاومت مورد نظر به دست آید. اتاقک عمل آوری باید طوری طراحی شود، که بخار در تمام اطراف و بدنه لوله بتواند به چرخش درآید و هرگونه مکش ناشی از جریان هوای خارجی محفوظ باشد.

 

لوله بتنی پایپ جکینگ

پایپ‌ جکینگ برای نصب لوله‌های زیز زمین بدون مزاحمت است. این روش یک شیوه‌ی بسیار به صرفه برای مسیرهای کوتاه و بلند خط لوله (در فاصله های 150 متری بین ایستگاههای استقرار جک می باشد ( و برای عبور لوله از پایین تأسیسات راههای اصلی، شهری و راه آهن می‌باشد که در مقایسه با روش‌های دیگر بسیار اقتصادی‌تر می‌باشد. امروزه بدلیل رشد جمعیت و به هم نزدیک بودن آپارتمان ها و ساختمانها و تأسیسات شهری و ترافیک ناشی از آن روش پایپ جکینگ به عنوان یک روش اقتصادی و مناسب به جای روش‌های قدیمی می باشد.
مشخصات لوله پایپ جکینگ
1- لوله ها طبق استاندار ASTM-C76 تولید می گردند.
2- لوله ها دارای رینگ فلزی واشر آب بندی می باشد.
3- لوله ها با عیار 350 و سیمان ضد سوفات تولید می گردد.
4- به درخواست مشتری داخل لوله ها را با ورق پلی اتیلن یا چی آر پی می پوشانند.
5- لوله ها از سایز 1000 الی 2400 تولید می گردند.
لوله بتنی پایپ جکینگ شرکت باورس از قطر 600 الی 2400 میلی متر با رینگ فلزی مخصوص تولید می گردد.

ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ لوله بتنی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺿﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ، وﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﻣـــﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮﺭﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺁﺑﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻄﺤﯽ و ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ، ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ. ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﻧﺪﻩ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻮﺭﻧﺪﮔﯽ ﺁﺏ و ﺧﺎک ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﺎک ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﯿﺮﺧﻮﺭﻧﺪﻩ، ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺭوﺩﺧﺎﻧﻪﺍی، ﺧﺎک ﺳﺮﻧﺪی و ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺗﺎ ﺍﻧﺪوﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﯿﺮی و ﭘﺎﯾﻪ ﻗﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮﺍﺭﭘﯿﭽﯽ و ﺍﻧﺪوﺩ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﺒﻮﺩﻩ و ﺿﺮوﺭﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍی ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﯾﺪ

2-7-2-3 ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺳﻄﻮﺡ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ

وﺟﻮﺩ ﮔﺎﺯﻫﺎی H2S ﺩﺭ ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ ﻣﺎﯾﻊ ﻓﺎﺿﻼﺏﺭوﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﺳﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺯﻣﺎﻥ، ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ و ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻓﺎﺿﻼﺏﺭوﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻃﺎﻕ ﻟﻮﻟﻪ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ و ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﺩ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﯾﻊ ﺩﺭ ﻓﺎﺿﻼﺏﺭو ﻣﺘﻮﺍﻟﯿًﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻟﺬﺍ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ و ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻝ، ﺣﺪوﺩ 15 ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰﺭگ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺋﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﻊ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﺗﺤﺖ ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﮔﺎﺯ H2S ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰﺭگ، ﻗﻄﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 400 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﺪﻩ ﻃﻮﻝ ﺷﺒﮑﻪ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﻮﻕ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 15 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮﯾـــﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﻄﻮﺡ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ورقهای ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ استﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ورقها ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻬﺎﺭ ﻣﯽﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ، ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻟﺒﻪ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺭوی ﯾﮏ ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ و ﺑﺮﺵ ﺷﺎﺧﮑﻬﺎی ﭘﺸﺖ ﺁﻥ، ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺭوی ﻟﺒﻪ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ، ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺟﻮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺟﻮﺵ ﺍﯾﻦ ورقها ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻌﻤﻮًﻻﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 400 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮﺩﻩ و ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎ ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 400 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.
0