مقالات

فرآیند و تجهیزات آماده سازی سلولز(Cellulose preparation plant) در تولید ورق ایوانیت

هدف از آماده سازی سلولز، تولید سلولز با درجة روانی مورد نیاز با هدف بازشدگی الیاف، بدون شکست می باشد. این بدان معنی است که الیاف بعد از انجام این عملیات فقط نازکتر شوند. درجه روانی یا باز شدگی سلولز با روش اندازه گیری C.S.F(Canadian Standard Freeness method) مطابق استاندارد ISO 5267/2 ، با واحد اندازه گیری میلی لیتر (ml) و در روش اندازه گیری(SR (Schopper Riegler method مطابق استاندارد ISO 5267/1 ، با واحد اندازه گیری درجه (°) سنجیده می شود. میزان بازشدگی مورد نیاز، تابع نوع تولید (ورق صاف با کاربری داخل ساختمان، ورق صاف با کاربری خارج ساختمان و ورق موجدار) می باشد.
بدون عملیات بازشدگی مناسب ، الیاف سلولز دارای معایب زیر می باشند:

  • الف- الیاف بیش از حد مورد نیاز ، برای مصرف در مجاورت سیمان ، زبر و درشت می باشند. در این شرایط استحکام کششی محصول کم بوده و دارای سطح کافی برای قرار گیری متناسب و مورد نیاز در ماتریس سیمان برای ایجاد کشش نهایی مناسب و خوب در ورق سیمان الیافی نخواهد بود.
  • ب- الیاف زبر و درشت نمی توانند آب کافی را در دیگ غربال دستگاه تولید با غربال حفظ کنند . روزنه های مش غربال بزرگتر از ابعاد دانه های سیمان ، سیلیس و افزودنیهای مورد نیاز فرآیند می باشند ، لذا الیاف درشت نمی توانند مانع از فرار این مواد از غربال گردند و مقدار زیادی از این مواد از غربال خارج شده و مشکلات قابل توجهی در سیکل آب مصرفی ایجاد می گردد.
  • ج- اضافات باقیمانده در سلولز در فرآیند تولید خمیر ، می تواند باعث کاهش کیفیت گردد. به عنوان مثال مقاومت در مقابل یخ زدگی محصول الیاف- سیمان می تواند کاهش یابد، همچنین جدایی ذرات و تکه های سیمان از سطح محصول الیاف –سیمان می تواند اتفاق افتد و مشکلاتی را برای پوشش رنگ محصول ایجاد کند.
سمنت بورد
فرآیند آماده سازی سلولز خط تولید ایوانیت شرکت باورس با علم به مسایل فوق الذکر دارای تجهیزات ذیل برای فرآوری و آماده سازی سلولز مصرفی می باشد:
۱- مخزن پیمانه آب مجهز به کنترل حجم آب.
۲- سیستم تغذیه سلولز شامل الواتور مجهز به لودسل.
۳- بهمزن سلولز (Pulper) به ظرفیت ۸ مترمکعب و قدرت ۷۵ کیلو وات .
۴- پمپ تخلیه خمیر سلولز از بهمزن سلولز یا پالپر از نوع سانتریفوژ.
۵- مخازن دوگانه سیکل باز کردن یا فیبریله (Refine) کردن الیاف سلولز.
۶- آشغالگیر
۷- پمپ تغذیه ریفاینر (Refiner) از نوع مونو(Mohno) با دبی ثابت.
۸- ریفاینر ۲۵۰ کیلو واتی از نوع دیسکی دوبل جهت باز کردن یا فیبریله کردن الیاف سلولز.
۹- مخازن دوگانه ذخیره سلولز فرآوری شده با بهمزن به ظرفیت ۱۰۰ مترمکعب.
۱۰- پمپ انتقال سلولز فرآوری شده به قسمت مواد سازی.