مقالات

دستگاه تولید سمنت بورد با روش انتقال مستقیم مواد بر روی نمد( Flow-on)

تفاوت دستگاه تولید ورق با روش انتقال مستقیم مواد بر روی نمد با دستگاه تولید با غربال می باشد در چگونگی تشکیل لایه مواد در روی نمد می باشد.
غلظت مواد آبکی در این دستگاه بالاتر بوده و محتویات جامد مواد آبکی بیشتر میباشد که مستقیماً بر روی نمد از طریق مکانیزم توزیع کننده دستگاه انتقال می یابد .

مزایا در مقایسه با دستگاه تولید با غربال:

  • – دستگاه تولید ساده تر می باشد و سرمایه گذاری کمتری را می طلبد.
  • – حجم آب برگشتی از دستگاه تولید کم می باشد و تجهیزات مربوطه در این زمینه نیز کوچکتر و ساده تر می باشند.
  • – ماده آبکی میتواند با هرنوع مواد اولیه و الیاف در دسترس شکل گیرد و روش خاصی برای نگهداشتن الیاف و ماتریس بر روی نمد نیاز ندارد، به همین دلیل تولید با این دستگاه پیچیدگی ندارد و به راحتی تولید با آن میسر است.

معایب این دستگاه تولید :

  • – توزیع الیاف در جهت طولی و عرضی با نسبت خوب وقابل قبولی انجام نمیشود و قابل قیاس با توزیع مناسب الیاف در جهت طولی و عرضی در دستگاه تولید غربالی نمی باشد.
  • – به دلیل تعداد لایه های شکل گیری کمتر، مقاومتهای محصول تولیدی با این دستگاه کمتر از دستگاه تولید غربالی میباشد.
  • – ریسک بسیار بالای جدایی لایه های ورق تولیدی به دلیل ضخامت بیشترلایه ها وجود دارد و تحمل شرایط بد جغرافیایی برای محصول تولیدی به مطلوبیت محصول تولیدی با دستگاه تولید غربالی نمی باشد.
  • – ظرفیت تولید پایین است و حتی کمتر از دستگاه تولید دو غرباله میباشد .
  • – ریسک بالای اختلاف دانسیته در ورق.
به همین دلایل تعداد کمی از تولید کننده های الیاف سیمان از این دستگاه تولید علیرغم سادگی آن استفاده میکنند.