مقالات

جزئیات نصب ورق‌های صاف ایوانیت

  • زیر سازی نصب ورق های صاف ایوانیت:


۱- تیر های چوبی یا فلزی مورد استفاده باید منطبق بر اصول متداول ساختمان سازی باشد.
۲- تیرها باید از مشخصات مکانیکی مورد نیاز برخوردار باشند.
۳- قاب یا چهارچوب نگهدارنده ورق های صاف باید به کف یا سقف متصل شود و نباید برای این اتصال از تکیه و اعمال بار به ورق ها استفاده کرد.
۴- فاصله تیرها برای دیوارهای داخلی و خارجی نباید از ۶۰۰ میلیمتر تجاوز کند.
۵- تیر های زیرسازی ورق باید طوری ساخته شوند که لبه های ورق کاملاً روی آنها مستقر شده و محافظت شود.
۶- عرض تیرهای تکیه گاه ورق ایوانیت نباید از ۳۸ میلیمتر کمتر باشد .

  • برای نصب کاشی و سرامیک (در سرویسهای بهداشتی) بر روی دیوارهای ساخته شده از ورق صاف ایوانیت ، موارد زیر باید رعایت گردد:

۱- فاصله تیرهای ستونی به ۴۰۰ میلیمترکاهش یابد.
۲- فاصله تیرهای افقی حداکثر ۹۰۰ میلیمتر باشد.
۳- گوشه های داخلی و خارجی و سطوح ورق ها با بتونه آب بندی بتن پوشش داده شود.
۴- قبل از چسباندن کاشی و سرامیک از تمیز بودن سطح ورق و عاری بودن آن از گرد و غبار و روغن مطمئن شوید.
۵- از چسب مناسب کاشی استفاده شود و در هر نوبت یک متر مربع چسبکاری شود.
۵- کاشی را با نیروی کافی روی چسب فشار دهید تا حباب هوا پشت آن باقی نماند.
۶- بین کاشیها حداقل ۲ میلیمتر فاصله برای دوغاب نگهدارید
۷- چسب و دوغاب طبق دستورالعمل سازنده تهیه و بکارگرفته شود.
۸- برای نصب وان و زیر دوشی به جزئیات ارائه شده در زیر مراجعه شود.


  • روش نصب و تنظیم ورق های صاف ایوانیت در نمای خارجی ساختمان:


۱- توصیه می شود که درز بین ورق ها در روی ستون و تیرهای افقی مشابه باشند یا بعبارت دیگر در یک خط باشند.
۲- عرض سطح تکیه گاه ورق ها روی تیر افقی حداقل ۷۵ میلیمتر باشد تا نصب پیچ در ۲۰ میلیمتری لبه ورق امکانپذیر گردد.
۳- درتیر ریزی افقی برای ورق صاف ۱۰ میلیمتر فاصله تیرهای افقی حداکثر ۸۰۰ میلیمتر و برای ورق صاف ۱۲ میلیمتر فاصله تیرهای افقی حداکثر ۹۰۰ میلیمتر رعایت گردد.
۴- در تیر ریزی عمودی فاصله تیرها حداکثر ۶۰۰ میلیمتر باشد.