مقالات

روش نصب ورق های موجدار ایوانیت

 • ۱- برای نصب ورق های موجدار ایوانیت، موارد زیر برای سازه روی سقف و یا نما کنترل شود:
– آمادگی ورق ریزی
– درزهای انبساط در سازه اصلی
– فواصل تیر ریزی
– در یک امتداد بودن سطح رویی تیر های افقی (پرلین)
در صورت مشاهده هرگونه مشکلی قبل از ورود به مراحل بعد آن را برطرف کنید.
 • 2 – جهت ورق ریزی بر اساس جهت باد و باران در آن منطقه مشخص گردد(مطابق شکل 1).


 • ۳- از سمت شروع ورق ریزی ، یک خط از لبه پایین سقف به خط الرأس بالای سقف طوریکه با تیرهای عرضی (پرلین) گونیا شود رسم گردد.
  در امتداد خط الرأس از نقطه شروع خط الرأس و لبه پایین سقف اندازه 1097 mm علامت گذاری شود. یک ریسمان که دو نقطه مشخص شده را به هم وصل کند نصب گردد و با تطبیق لبه طولی ورق با ریسمان، ردیف اول ورق از قسمت پایین سقف به سمت بالا نصب شود. برای نصب ردیف بعدی ورق از لبه پایین سقف تا خط الرأس، ریسمان به اندازه 1050 mm جابجا شود. با تطبیق لبه طولی ورق با ریسمان، ردیف دوم ورق از قسمت پایین سقف به سمت بالا نصب شود. برای نصب هر ردیف های بعدی این مرحله تکرار می گردد.
  ۴- مقدار صحیح همپوشانی طولی ورقها با توجه به شیب سقف در نظر گرفته شود(بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیمتر). تثبیت موقعیت ورقها در همپوشانی طولی نسبت به تیر (پرلین) در شکل 2 نشان داده شده است.

 • ۵- ورق های ردیف اول از لبه پایینی سقف تا خط الرأس سقف مطابق با ریسمان نصب شده پخش می شوند تا طول دقیق همپوشانی طولی مشخص شود و لبه های ورق مورد نیاز در محلهایی که چهار گوشه روی هم قرار می گیرند به مقدار طولی حداکثر 250 mm برای گوشه دو ورق فارسی بر شود.
  جزئیات برش گوشه ها در شکل 3 نشان داده شده است.

 • ۶- ورقهای ردیف اول را به ترتیب از پایین به بالا مطابق شکل ۴ با پیچ ثابت کنید.
  پیچ های نگهدارنده روی موج 2و 5 بسته می شوند. در مناطقی که شرایط جوی آرام و مناسبی وجود داشته باشد می توان پیچ یا گیره نگهدارنده را فقط روی موج 5 بست.