Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
مقالات

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی بتنی در شبکه فاضلاب ، مشخصات , استانداردها :

ﮐﻠﯿﺎﺕ در مورد لوله‌های بتنی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ فاضلابی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی و ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺎﺿﻼﺏ و ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺩﺭ ﺩو ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺩﻩ و ﯾﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏﺭوﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻏﯿﺮ ﺩﺍﯾﺮﻩ، ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی لوله بتنی

ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺯﯾﺎﺩ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺫیلاً ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺫﮐﺮ و ﯾﺎﺩﺁوﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺤﺪوﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ و ﯾﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ و ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ.

– ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺷﻤﺎﺭﻩ DIN 4032 و DIN 4035 ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺘﻨﯽ

– ﺍﺳﺘـﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ASTM C14M   برﺍی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺩﺭ ﺳﻪ ﮐﻼﺱ 1، 2 و 3

– ﺍﺳﺘـــﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷــﻤﺎﺭﻩ   ASTM C76M و ISIRI 8906 برای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﮐﻼﺱ V , IV , III , II , I

– ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺷﻤﺎﺭﻩ ASTM C655M  و ASTM C 506M ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

– ﺍﺳﺘـــﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ASTM C443M ﺑــﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ لوله های بتنی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی، ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ و ﺣﺘﯽ ﺧﻄﻮﻁ ﭘﻤﭙﺎژ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ وﺳﯿﻌﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ. ﺍﻣﺮوﺯﻩ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ وﺳﯿﻊ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺮﺍی ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻓﺎﺿﻼﺏ و ﺧﺼﻮﺻا ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﺗﺎ 400 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣـــﺪوﺩ 80 ﺩﺭﺻﺪ ﻃﻮﻝ ﺷﺒﮑــﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺯﯾﺎﺩی ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺩﺭ ﺩو ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺩﻩ و ﻣﺴﻠﺢ در سایزهای مختلفی با قطر بین ۴۰۰ الی ۲۴5۰ میلی متر به روش ویبره و پرس تولید می شود . لوله های بتنی مسلح فاضلابی برای جمع آوری آب باران و فاضلاب بسیار مناسب می باشند.

 مقدار میلگرد مورد استفاده در ساخت لوله های بتنی مسلح فاضلابی بستگی به ضخامت و همچنین قطر لوله دارد، که هرچه ضخامت و یا قطر لوله بیشتر شود باید میلگرد مورد استفاده در ساخت آن نیز بیشتر شود تا مقاومت لوله بالا رود.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ 900 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﺳﺖ، وﻟﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺪوﻥ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺤﺪوﺩﯾﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ و ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮐﯿﻔﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻞ ﺁوﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ و ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺗﺤﺖ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻻﺯﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﺒﻮﺩﻩ و ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻟﻮﻟـﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺳﺎﺩﻩ و ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧــﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﮐﻼﺱ V , IV , III , II , I ﺩﺭﺟﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺩﺭﺟﻪﺑﻨﺪی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﯽ ﻟﻮﻟــــﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻌًﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و ﻧﻮﻉ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺿﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺩﻩ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ 900 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﺳﺖ وﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ 600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﺤﺪوﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷــﻤﺎﺭﻩ – 146 ﺍﻟﻒ ﻣــﺆﺳﺴﻪ ﻃـــﺮﺡ ﺗﻬﯿﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺁﺏ، ﻧﯿـــﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﺼﺐ و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻃﻮﻝ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی بتنی ﺳﺎﺩﻩ ﻣﺤﺪوﺩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ

لوله بتنی متشکل از بتن و میلگرد فولادی می باشد. در این لوله ها، سیم فولادی، شبکه های جوشی فولادی و میگردهایی که دارای مقاومت مشخصی بوده و به صورت قفسه ساخته و در موقعیت صحیح در جداره لوله جاگذاری می شوند و بتن و فولاد با هم در مقابل تنش ها مقاومت می نماید.

آب بندی های قابل انعطاف از پیش شکل داده شده با قطعه معینی بر روی سطوح لوله و برای جلوگیری از نفوذ و نشت آب از محل اتصال به کار می رود.

محل اتصال دو قطعه لوله که با و یا بدون یک قطعه اضافی انجام می شود.

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﺱ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍی ﯾﮏ و ﯾﺎ ﺩو ﻻﯾﻪ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﯿﻠﮕﺮﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﻔﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.ﻃﻮﻝ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ بتنی ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺎضلابی ﻣﻌﻤﻮًﻻ 2 و 5/2 متریﺗـــﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽشوند.

لوله های بتنی مسلح فاضلابی را بیشتر به دو روش زیر می سازند.

1– بتن را در قالب لوله ریخته و آن را می لرزانند تا بتن توپرشود سپس آن را از قالب بیرون در آورده ودر جای نمناک می گذارند تا بتن سفت وسخت گردد .

2_بتن خمیری شل را باناودان به درون لوله فولادی چرخنده با شیب کم می ریزند.بتن به د یواره لوله پرت می شود، درآغازدانه های درشت آن به کف لولهء فولادی فرو می ریزند وبتن ریز دانه (ملات) به دیواره لوله میچسپد. چون لوله فولادی پیوسته میچرخد؛دانه درشت از نو به بد نه لوله چرخنده پرت میشوند ودرون ملات جا مگیرند.


شما می توانید در ادامه فرآیند تولید لوله های بتنی را مشاهده کنید:

 

عمل آوری با بخار

عمل آوری با بخار و به وسیله تزریق بخار انجام می شود. لوله بتنی مسلح فاضلابی را می توان در اتاقک عمل آوری بخار قرار داد. لوله باید برای مدت و در درجه حرارت معین تا زمانی نگهداری شود که مقاومت مورد نظر به دست آید. اتاقک عمل آوری باید طوری طراحی شود، که بخار در تمام اطراف و بدنه لوله بتواند به چرخش درآید و هرگونه مکش ناشی از جریان هوای خارجی محفوظ باشد.

 

لوله بتنی پایپ جکینگ

پایپ‌ جکینگ برای نصب لوله‌های زیز زمین بدون مزاحمت است. این روش یک شیوه‌ی بسیار به صرفه برای مسیرهای کوتاه و بلند خط لوله (در فاصله های 150 متری بین ایستگاههای استقرار جک می باشد ( و برای عبور لوله از پایین تأسیسات راههای اصلی، شهری و راه آهن می‌باشد که در مقایسه با روش‌های دیگر بسیار اقتصادی‌تر می‌باشد. امروزه بدلیل رشد جمعیت و به هم نزدیک بودن آپارتمان ها و ساختمانها و تأسیسات شهری و ترافیک ناشی از آن روش پایپ جکینگ به عنوان یک روش اقتصادی و مناسب به جای روش‌های قدیمی می باشد.
مشخصات لوله پایپ جکینگ
1- لوله ها طبق استاندار ASTM-C76 تولید می گردند.
2- لوله ها دارای رینگ فلزی واشر آب بندی می باشد.
3- لوله ها با عیار 350 و سیمان ضد سوفات تولید می گردد.
4- به درخواست مشتری داخل لوله ها را با ورق پلی اتیلن یا چی آر پی می پوشانند.
5- لوله ها از سایز 1000 الی 2400 تولید می گردند.
لوله بتنی پایپ جکینگ شرکت باورس از قطر 600 الی 2400 میلی متر با رینگ فلزی مخصوص تولید می گردد.

ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ لوله بتنی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺿﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ، وﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﻣـــﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮﺭﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺁﺑﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻄﺤﯽ و ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ، ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ. ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﻧﺪﻩ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻮﺭﻧﺪﮔﯽ ﺁﺏ و ﺧﺎک ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﺎک ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﯿﺮﺧﻮﺭﻧﺪﻩ، ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺭوﺩﺧﺎﻧﻪﺍی، ﺧﺎک ﺳﺮﻧﺪی و ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺗﺎ ﺍﻧﺪوﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﯿﺮی و ﭘﺎﯾﻪ ﻗﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮﺍﺭﭘﯿﭽﯽ و ﺍﻧﺪوﺩ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﺒﻮﺩﻩ و ﺿﺮوﺭﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍی ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﯾﺪ

2-7-2-3 ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺳﻄﻮﺡ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ

وﺟﻮﺩ ﮔﺎﺯﻫﺎی H2S ﺩﺭ ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ ﻣﺎﯾﻊ ﻓﺎﺿﻼﺏﺭوﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﺳﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺯﻣﺎﻥ، ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ و ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻓﺎﺿﻼﺏﺭوﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻃﺎﻕ ﻟﻮﻟﻪ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ و ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﺩ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﯾﻊ ﺩﺭ ﻓﺎﺿﻼﺏﺭو ﻣﺘﻮﺍﻟﯿًﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻟﺬﺍ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ و ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻝ، ﺣﺪوﺩ 15 ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰﺭگ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺋﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﻊ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﺗﺤﺖ ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﮔﺎﺯ H2S ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰﺭگ، ﻗﻄﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 400 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﺪﻩ ﻃﻮﻝ ﺷﺒﮑﻪ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﻮﻕ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 15 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮﯾـــﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﻄﻮﺡ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ورقهای ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ استﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ورقها ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻬﺎﺭ ﻣﯽﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ، ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻟﺒﻪ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺭوی ﯾﮏ ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ و ﺑﺮﺵ ﺷﺎﺧﮑﻬﺎی ﭘﺸﺖ ﺁﻥ، ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺭوی ﻟﺒﻪ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ، ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺟﻮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺟﻮﺵ ﺍﯾﻦ ورقها ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻌﻤﻮًﻻﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 400 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮﺩﻩ و ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎ ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 400 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.
0

مقالات

معرفی فایبر سمنت بورد

 • امروزه با گسترش تکنولوژیهای ساخت،  استفاده از مصالح پیش ساخته، با توجه به امکان کنترل کیفیت بیشتر و سرعت اجرای بالا، بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است. یکی از این مصالح پیش ساخته که برای استفاده در پوشش های داخلی و نما مورد استفاده قرار می گیرد پانل سیمانی الیاف دار یا فایبر سمنت بورد ( Fiber Cement Board) می باشد. با توجه به مقاومت خمشی قابل توجه پانل های سیمانی الیاف دار (فایبر سمنت بورد) در نمای بیرونی و داخلی، دیوارهای داخلی و خارجی و پوشش سقف و کف ساختمانها مورد استفاده قرار می گیرند.
 • فایبر سمنت بورد ها از جمله مصالحی هستند که به لحاظ کیفیتی و کمیتی در انواع روشهای تولید ساختمان پاسخگوی مناسبی با نیاز بازار می باشند. در مجموعه های تولید کننده این محصول، با کنترل کیفیت محصولات، هزینه های تولید و اجرا کاهش می یابد و به همین دلیل هزینه که خریدار یک ساختمان به هنگام خرید باید بپردازد ناخودآگاه کمتر می شود. این نوع روش تولید با افزایش سرعت تولید مدت زمان انتظار برای ساخت یک بنا را به مقدار چشمگیری کاهش می دهد.
 • فایبر سمنت بورد نسل جدیدی از مصالح ساختمانی متشکل از سیمان، الیاف طبیعی یا مصنوعی به‌استثنای آزبست و در بعضی موارد سیلیس، آهک و دیگر افزودنی‌ها برای افزایش مقاومت‌های مکانیکی و شیمیایی است. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه استفاده از فایبر سمنت قیمت بسیار مناسب آن مخصوصاً در کاربرد در نمای ساختمان در مقایسه با سایر مصالح باشد.

   

 •  

  پنل های سیمانی الیاف دار یا فایبر سمنت بورد مقاومت بالائی در مقابل آتش سوزی داشته و عایق های صوتی ، حرارتی و رطوبتی مناسبی هستند. فایبر سمنت بوردها درمقایسه با کلیه محصولات مشابه ، مقاومت بیشتری در برابر جذب و عبور رطوبت از خود نشان می دهند . اگرچه در حالت غوطه وری ، آب نیز به خود جذب می کنند و مقاومت خمشی آن ها کاهش پیدا می کند ، اما بعد از خشک شدن بدون تغییر در ابعاد ، مقاومت خمشی اولیه را بدست می آورند.
 • با توجه به اینکه پانل های سیمانی الیافدار (فایبر سمنت بورد ( Fiber Cement Board )) سطح بسیار صافی دارند ، بعد از نصب می توان بدون اجرای نازک کاری اقدام به رنگ آمیزی سطح و یا اجرای کاغذ دیواری و یا هرگونه روکش PVC و ورق HPL بر روی سطح فایبر سمنت بورد نمود. در ادامه می توانید فرآیند تولید ورق های الیاف سیمان را مشاهده کنید:
 •  

موارد استفاده فایبر سمنت بورد:

1.پوشش های داخلی ساختمان

پوشش دیوارهای داخلی :

فایبرسمنت بورد ها با چگالی تا 1600 کیلوگرم بر متر مکعب در فضای داخلی ساختمان و به عنوان پوشش استفاده می شوند . با توجه به مقاومت این محصول در برابر ضربه و خواص مکانیکی مناسب، می توان از آن  در دیوارهای داخلی مکان های پر تردد و شلوغ  استفاده نمود.
 • پوشش های دکوراتیو :

  با توجه به تنوع طرح و رنگ در محصولات فایبر سمنت بورد می توان از آنها به عنوان دیوارهای دکور و یا پوشش های نهایی ( بدون استفاده از رنگ ) در مکان های مسکونی و تجاری ، اداری استفاده نمود.

 

 • زیرسازی کاشی و سرامیک در سرویسهای بهداشتی ، استخرها و فضاهی بسیار مرطوب:
 • با توجه به مقاومت بالای فایبر سمنت بورد در برابر رطوبت و همچنین چسبندگی بالا به ملاتهای ساختمانی و چسب های کاشی به سادگی می توان از آن به عنوان پوشش دیوارهای Drywall  در اینگونه فضا ها استفاده نمود .

 

 • سقف کاذب :
 • در کلیه فضا های اداری ، تجاری و مسکونی و همچنین  فضا های بسیار مرطوب مانند استخرها و فضاهایی که امکان تماس با رطوبت و یا بخار بالا وجود دارد می توان از فایبر سمنت بورد به عنوان سقف کاذب به صورت تایل های 60 *60 و یا به صورت دکوراتیو استفاده نمود .
 •  
 •  

2- درای وال فایبر سمنت برد

عبارت است ازدیوار خشک با پوشش صفحه سیمانی الیاف دار  فاقد آزبست یا فایبر سمنت بورد که میتواند برای دیوار داخلی و دیوار خارجی همراه با نما مورد استفاده قرار گیرد. در این دیوار نیازی به استفاده از مصالح سنتی نمی باشد.

اجزای تشکیل دهنده درای وال فایبر سمنت بورد

1 پوشش نهایی خارجی:  رنگ اکریلیک پایه آب، پوششهای بافت دار

2 پوشش خارجی: صفحه سیمانی الیاف دار فاقد آزبست یا فایبر سمنت بورد  (Fiber cement board) به منظور پوشش دیوار خارجی و نما به طور همزمان

3 زیر سازی:  قوطی فولادی برای کمربندی به منظور اتصال استاد و رانر و ترازبندی سازه جهت دیوار خارجی و نماسازی  استاد و رانر پیچ، چسب پلی یورتان و بتانه مخصوص درزگیری و آب بندی

4 عایقهای حرارتی، صوتی، آب بند و بخار بند

5-عایق پلی یورتان، پشم سنگ، پلی استایرن (عایق حرارتی و صوتی ) ، Water barrie (آب بند از بیرون با یک لایه یک طرفه مثل تای وک)، Vapor barrier (بخار بند از داخل با یک لایه نایلون معمولی)

6- پوشش داخلی : فایبر سمنت، صفحه گچی ، رابیتس بعلاوه گچ پاششی

7–پوشش نهایی داخلی: رنگ اکریلیک پایه آب،  رنگ پلاستیک، روغنی یا کاغذ دیواری

 

اجرای فایبر سمنت بورد :

با توجه به نحوه استفاده از فایبر سمنت بورد که به صورت پوششی یا درای وال مورد استفاده قرار می گیرد و در قسمت های پیشین به طور کامل تشریح شد نحوه اجرای سمنت برد به صورت زیر می باشد:

1- اجرای سیستم دیوار خشک

در این سیستم به دلیل پایین بودن سختی درون صفحه ای در صورت اجرای آن به عنوان دیوار میان قاب عملکرد لرزه ای ساختمان دستخوش تغییرات عمده نخواهد شد. سیستم دیوار های خشک متشکل از اعضای افقی و عمودی از نوع ورق های فولادی سرد نورد شده میباشد. اعضای افقی (رانر ها) توسط پیچ یا میخ هیلتی در دو تراز یکی از روی کف سازه ای و دیگری بر روی سقف نصب شده و سپس اعضای قائم (استاد ها) به فواصل استاندارد بسته به نوع دیوار و کاربری ساختمان بر روی رانرها جایگذاری میگردند. در سازه بندی دیوار ، استادها در داخل رانرها جای بازی دارند و به هم پیچ نمی شوند ،  و نحوه اتصال آنها از طریق پیچ زدن پانل های فایبر سمنت بورد میباشد که این نحوه اتصال انعطاف پذیر فایبر سمنت بورد ها به استاد و رانر باعث کاهش نیروی زلزله شده و در هنگام وقوع زلزله هیچگونه فشار اضافی و نیروی متقابل به سازه ساختمان وارد نمیشود و خللی در رفتار لرزه ای سازه ایجاد نمی نماید. پس از تکمیل سازه بندی صفحات فایبر سمنت بورد ایوانیت باورس بر روی سازه بندی توسط پیچ نصب میشوند در صورت نیاز مابین صفحات فایبر سمنت بورد از مصالح عایق مانند پشم سنگ ، پشم شیشه و یا پلی استایرن استفاده خواهد شد.

2– معرفی سیستم  دیوار فایبر سمنت بورد

دیوار فایبر سمنت بورد در جهت حل مشکلات دیوار های سنتی و تکمیل سیستم دیوارهای درای وال طراحی شده است. این سیستم ضمن بهره مندی از مزیت احداث سریع و اتصال مکانیکی به ساختمان و سازه، از استحکام بالاتری نسبت به سیستم های مشابه نصب خشک برخوردار بوده و معایبی چون ایجاد صدای توخالی، عدم امنیت، نفوذ حشره در فضای خالی دیوار و … را مرتفع می سازد. دیوار فایبر سمنت بورد متشکل از استاد رانرهای گالوانیزه است که توسط هیلتی یا پیچ به سقف و کف ساختمان متصل و پس از جایگذاری تاسیسات مکانیکی و برقی، دو طرف دیوار توسط صفحات فایبر سمنت بورد پوشیده می شود. پس از اتمام عملیات نصب فایبر سمنت بورد ها ، بتن سبک با ترکیب سیمان، گرانول پلی استایرن و مواد افزودنی به داخل دیوار تزریق می گردد و در پایان درز بین پانل های فایبر سمنت بورد ، توسط بتونه و نوار درزگیری پوشیده شده و حاصل کار دیواری با کیفیت سطح بسیار مطلوب آماده رنگ و یا هر پرداخت دیگری خواهد بود.

3- اجرای نمای سمنت بورد (سمنت برد بر روی نما)

1-3 زیر سازی فلزی

اجرای المانهای عمودی ( وال پست ) از قوطی 80*40: به جهت اینکه در اغلب پروژه های ساختمانی دیوارهای پیرامونی از مصالح سبک ساخته می شوند و تنها نقاط اتصال سازه ی نما تیرهای طبقات می باشد ، جهت تأمین اتصال المانهای افقی در سرتاسر نما از وال پست  استفاده می شود و چون بار تمام نما به این سازه منتقل می گردد ، از قوطی 80*40 و یا بنا بر محاسابت طراح پروژه از المان مناسب استفاده می گردد.

اجرای المانهای افقی ( کمر کش ) از قوطی 40*40: به جهت اینکه پروفیل های گالوانیزه یM و V به صورت عمودی اجرا می شوند بایستی عناصر افقی از قوطی 40 * 40 به فواصل عمودی حداکثر 150 سانتی متر بر روی وال پست ها اجرا گردد . لازم به ذکر است که اجرا ی کمر کش افقی به صورت رو گذر به هر چه تراز بودن زیر سازی کمک خواهد نمود.

2-3 زیر سازی گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه M : این پروفیل  از ورق گالوانیزه به ضخامت 7/0 میلیمتر تولید می شود و برای کنترل تغییرات ابعادی پنل های فایبر سمنت بورد که بر اثر تغییرات رطوبت پدید می آیند ، استفاده می گردد. این پروفیل در محل قرارگرفتن دوپنل  فایبرسمنت برد در کنار هم استفاده میگردد . در صورت استفاده از این پروفیل ، درز بین پنل های فایبر سمنت بورد به صورت نمایان باقی خواهد ماند که برای پوشش این درز ، می توان از پروفیل گالوانیزه A استفاده نمود.  این پروفیل از قسمت وسط و تنها با یک پیچ به زیر سازی فلزی متصل میگردد .

پروفیل گالوانیزه V : این پروفیل  از ورق گالوانیزه به ضخامت 7/0 میلیمتر تولید می شود و همراه با پروفیل گالوانیزه M در زیرسازی نمای فایبر سمنت بورد مدولار و سایدینگ استفاده می شود. با توجه به اینکه قیمت این سازه به طور چشمگیری از پروفیل M کمتر است ، استفاده از این پروفیل موجب کاهش هزینه زیرسازی خواهد شد. این پروفیل از دو طرف و توسط دو پیچ به زیر سازی فلزی متصل میگردد .

اجرای عایق ضد رطوبت ( سیلر ) در پشت پنل ها : صفحات سیمانی الیاف دار (فایبر سمنت بورد) به لحاظ اینکه از عمداتاً از سیمان ساخته شده اند ذاتاً با محیط مرطوب و آب سازگاری خوبی دارند ، اما به دلیل استفاده از سیمان در ترکیب آنها و خاصیت جذب آب در هنگام اشباع شدن از رطوبت (چه مستقیم و چه به وسیله بخار و رطوبت موجود در هوا) منبسط و در هنگام خشک شدن منقبض می شوند و تنش های ناشی از این کاهش و افزایش طول بر روی محل اتصال (محل پیچها) نما را دچار مشکل خواهد نمود. برای جلوگیری از این موضوع در پشت پنل فایبر سمنت بورد سیلر مخصوص استفاده شده و در روی پنل فایبر سمنت بورد هم پرایمر و رنگ این وظیفه را انجام میدهند ، تا جذب رطوبت به حداقل رسانده شود.
همچنین می توانید در این مطلب راجع به نصب ورق‌های صاف ایوانیت اطلاعات بیشتری کسب کنید.

برش در ابعاد مشخص :
برش صفحات سیمانی الیاف دار یا فایبر سمنت بورد ها بایستی به وسیله دستگاه میز برش انجام شود تا از غیر گونیا شدن و ناصاف شدن محل برش جلوگیری گردد. از برش توسط دستگاه سنگ فرز خودداری گردد. تیغه های گراتیت بر جهت برش این محصول مناسب بوده و از صفحات دیگر برای برش نمی توان استفاده کرد.

0