Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
مقالات

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی بتنی در شبکه فاضلاب ، مشخصات , استانداردها :

ﮐﻠﯿﺎﺕ در مورد لوله‌های بتنی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ فاضلابی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی و ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺎﺿﻼﺏ و ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺩﺭ ﺩو ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺩﻩ و ﯾﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏﺭوﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻏﯿﺮ ﺩﺍﯾﺮﻩ، ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی لوله بتنی

ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺯﯾﺎﺩ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺫیلاً ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺫﮐﺮ و ﯾﺎﺩﺁوﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺤﺪوﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ و ﯾﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ و ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ.

– ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺷﻤﺎﺭﻩ DIN 4032 و DIN 4035 ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺘﻨﯽ

– ﺍﺳﺘـﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ASTM C14M   برﺍی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺩﺭ ﺳﻪ ﮐﻼﺱ 1، 2 و 3

– ﺍﺳﺘـــﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷــﻤﺎﺭﻩ   ASTM C76M و ISIRI 8906 برای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﮐﻼﺱ V , IV , III , II , I

– ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺷﻤﺎﺭﻩ ASTM C655M  و ASTM C 506M ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

– ﺍﺳﺘـــﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ASTM C443M ﺑــﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ لوله های بتنی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی، ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ و ﺣﺘﯽ ﺧﻄﻮﻁ ﭘﻤﭙﺎژ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ وﺳﯿﻌﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ. ﺍﻣﺮوﺯﻩ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ وﺳﯿﻊ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺮﺍی ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻓﺎﺿﻼﺏ و ﺧﺼﻮﺻا ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﺗﺎ 400 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣـــﺪوﺩ 80 ﺩﺭﺻﺪ ﻃﻮﻝ ﺷﺒﮑــﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺯﯾﺎﺩی ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺩﺭ ﺩو ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺩﻩ و ﻣﺴﻠﺢ در سایزهای مختلفی با قطر بین ۴۰۰ الی ۲۴5۰ میلی متر به روش ویبره و پرس تولید می شود . لوله های بتنی مسلح فاضلابی برای جمع آوری آب باران و فاضلاب بسیار مناسب می باشند.

 مقدار میلگرد مورد استفاده در ساخت لوله های بتنی مسلح فاضلابی بستگی به ضخامت و همچنین قطر لوله دارد، که هرچه ضخامت و یا قطر لوله بیشتر شود باید میلگرد مورد استفاده در ساخت آن نیز بیشتر شود تا مقاومت لوله بالا رود.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ 900 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﺳﺖ، وﻟﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺪوﻥ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺤﺪوﺩﯾﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ و ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮐﯿﻔﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻞ ﺁوﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ و ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺗﺤﺖ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻻﺯﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﺒﻮﺩﻩ و ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻟﻮﻟـﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺳﺎﺩﻩ و ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧــﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﮐﻼﺱ V , IV , III , II , I ﺩﺭﺟﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺩﺭﺟﻪﺑﻨﺪی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﯽ ﻟﻮﻟــــﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻌًﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و ﻧﻮﻉ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺿﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺩﻩ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ 900 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﺳﺖ وﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ 600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﺤﺪوﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷــﻤﺎﺭﻩ – 146 ﺍﻟﻒ ﻣــﺆﺳﺴﻪ ﻃـــﺮﺡ ﺗﻬﯿﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺁﺏ، ﻧﯿـــﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﺼﺐ و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻃﻮﻝ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی بتنی ﺳﺎﺩﻩ ﻣﺤﺪوﺩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ

لوله بتنی متشکل از بتن و میلگرد فولادی می باشد. در این لوله ها، سیم فولادی، شبکه های جوشی فولادی و میگردهایی که دارای مقاومت مشخصی بوده و به صورت قفسه ساخته و در موقعیت صحیح در جداره لوله جاگذاری می شوند و بتن و فولاد با هم در مقابل تنش ها مقاومت می نماید.

آب بندی های قابل انعطاف از پیش شکل داده شده با قطعه معینی بر روی سطوح لوله و برای جلوگیری از نفوذ و نشت آب از محل اتصال به کار می رود.

محل اتصال دو قطعه لوله که با و یا بدون یک قطعه اضافی انجام می شود.

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﺱ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍی ﯾﮏ و ﯾﺎ ﺩو ﻻﯾﻪ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﯿﻠﮕﺮﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﻔﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.ﻃﻮﻝ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ بتنی ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺎضلابی ﻣﻌﻤﻮًﻻ 2 و 5/2 متریﺗـــﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽشوند.

لوله های بتنی مسلح فاضلابی را بیشتر به دو روش زیر می سازند.

1– بتن را در قالب لوله ریخته و آن را می لرزانند تا بتن توپرشود سپس آن را از قالب بیرون در آورده ودر جای نمناک می گذارند تا بتن سفت وسخت گردد .

2_بتن خمیری شل را باناودان به درون لوله فولادی چرخنده با شیب کم می ریزند.بتن به د یواره لوله پرت می شود، درآغازدانه های درشت آن به کف لولهء فولادی فرو می ریزند وبتن ریز دانه (ملات) به دیواره لوله میچسپد. چون لوله فولادی پیوسته میچرخد؛دانه درشت از نو به بد نه لوله چرخنده پرت میشوند ودرون ملات جا مگیرند.


شما می توانید در ادامه فرآیند تولید لوله های بتنی را مشاهده کنید:

 

عمل آوری با بخار

عمل آوری با بخار و به وسیله تزریق بخار انجام می شود. لوله بتنی مسلح فاضلابی را می توان در اتاقک عمل آوری بخار قرار داد. لوله باید برای مدت و در درجه حرارت معین تا زمانی نگهداری شود که مقاومت مورد نظر به دست آید. اتاقک عمل آوری باید طوری طراحی شود، که بخار در تمام اطراف و بدنه لوله بتواند به چرخش درآید و هرگونه مکش ناشی از جریان هوای خارجی محفوظ باشد.

 

لوله بتنی پایپ جکینگ

پایپ‌ جکینگ برای نصب لوله‌های زیز زمین بدون مزاحمت است. این روش یک شیوه‌ی بسیار به صرفه برای مسیرهای کوتاه و بلند خط لوله (در فاصله های 150 متری بین ایستگاههای استقرار جک می باشد ( و برای عبور لوله از پایین تأسیسات راههای اصلی، شهری و راه آهن می‌باشد که در مقایسه با روش‌های دیگر بسیار اقتصادی‌تر می‌باشد. امروزه بدلیل رشد جمعیت و به هم نزدیک بودن آپارتمان ها و ساختمانها و تأسیسات شهری و ترافیک ناشی از آن روش پایپ جکینگ به عنوان یک روش اقتصادی و مناسب به جای روش‌های قدیمی می باشد.
مشخصات لوله پایپ جکینگ
1- لوله ها طبق استاندار ASTM-C76 تولید می گردند.
2- لوله ها دارای رینگ فلزی واشر آب بندی می باشد.
3- لوله ها با عیار 350 و سیمان ضد سوفات تولید می گردد.
4- به درخواست مشتری داخل لوله ها را با ورق پلی اتیلن یا چی آر پی می پوشانند.
5- لوله ها از سایز 1000 الی 2400 تولید می گردند.
لوله بتنی پایپ جکینگ شرکت باورس از قطر 600 الی 2400 میلی متر با رینگ فلزی مخصوص تولید می گردد.

ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ لوله بتنی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺿﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ، وﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﻣـــﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮﺭﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺁﺑﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻄﺤﯽ و ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ، ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ. ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﻧﺪﻩ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻮﺭﻧﺪﮔﯽ ﺁﺏ و ﺧﺎک ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﺎک ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﯿﺮﺧﻮﺭﻧﺪﻩ، ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺭوﺩﺧﺎﻧﻪﺍی، ﺧﺎک ﺳﺮﻧﺪی و ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺗﺎ ﺍﻧﺪوﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﯿﺮی و ﭘﺎﯾﻪ ﻗﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮﺍﺭﭘﯿﭽﯽ و ﺍﻧﺪوﺩ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﺒﻮﺩﻩ و ﺿﺮوﺭﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍی ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﯾﺪ

2-7-2-3 ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺳﻄﻮﺡ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ

وﺟﻮﺩ ﮔﺎﺯﻫﺎی H2S ﺩﺭ ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ ﻣﺎﯾﻊ ﻓﺎﺿﻼﺏﺭوﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﺳﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺯﻣﺎﻥ، ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ و ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻓﺎﺿﻼﺏﺭوﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻃﺎﻕ ﻟﻮﻟﻪ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ و ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﺩ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﯾﻊ ﺩﺭ ﻓﺎﺿﻼﺏﺭو ﻣﺘﻮﺍﻟﯿًﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻟﺬﺍ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ و ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻝ، ﺣﺪوﺩ 15 ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰﺭگ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺋﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﻊ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﺗﺤﺖ ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﮔﺎﺯ H2S ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰﺭگ، ﻗﻄﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 400 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﺪﻩ ﻃﻮﻝ ﺷﺒﮑﻪ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﻮﻕ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 15 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮﯾـــﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﻄﻮﺡ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ورقهای ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ استﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ورقها ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻬﺎﺭ ﻣﯽﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ، ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻟﺒﻪ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺭوی ﯾﮏ ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ و ﺑﺮﺵ ﺷﺎﺧﮑﻬﺎی ﭘﺸﺖ ﺁﻥ، ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺭوی ﻟﺒﻪ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ، ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺟﻮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺟﻮﺵ ﺍﯾﻦ ورقها ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻌﻤﻮًﻻﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 400 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮﺩﻩ و ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎ ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 400 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.
0

مقالات

معرفی فایبر سمنت بورد

 • امروزه با گسترش تکنولوژیهای ساخت،  استفاده از مصالح پیش ساخته، با توجه به امکان کنترل کیفیت بیشتر و سرعت اجرای بالا، بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است. یکی از این مصالح پیش ساخته که برای استفاده در پوشش های داخلی و نما مورد استفاده قرار می گیرد پانل سیمانی الیاف دار یا فایبر سمنت بورد ( Fiber Cement Board) می باشد. با توجه به مقاومت خمشی قابل توجه پانل های سیمانی الیاف دار (فایبر سمنت بورد) در نمای بیرونی و داخلی، دیوارهای داخلی و خارجی و پوشش سقف و کف ساختمانها مورد استفاده قرار می گیرند.
 • فایبر سمنت بورد ها از جمله مصالحی هستند که به لحاظ کیفیتی و کمیتی در انواع روشهای تولید ساختمان پاسخگوی مناسبی با نیاز بازار می باشند. در مجموعه های تولید کننده این محصول، با کنترل کیفیت محصولات، هزینه های تولید و اجرا کاهش می یابد و به همین دلیل هزینه که خریدار یک ساختمان به هنگام خرید باید بپردازد ناخودآگاه کمتر می شود. این نوع روش تولید با افزایش سرعت تولید مدت زمان انتظار برای ساخت یک بنا را به مقدار چشمگیری کاهش می دهد.
 • فایبر سمنت بورد نسل جدیدی از مصالح ساختمانی متشکل از سیمان، الیاف طبیعی یا مصنوعی به‌استثنای آزبست و در بعضی موارد سیلیس، آهک و دیگر افزودنی‌ها برای افزایش مقاومت‌های مکانیکی و شیمیایی است. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه استفاده از فایبر سمنت قیمت بسیار مناسب آن مخصوصاً در کاربرد در نمای ساختمان در مقایسه با سایر مصالح باشد.

   

 •  

  پنل های سیمانی الیاف دار یا فایبر سمنت بورد مقاومت بالائی در مقابل آتش سوزی داشته و عایق های صوتی ، حرارتی و رطوبتی مناسبی هستند. فایبر سمنت بوردها درمقایسه با کلیه محصولات مشابه ، مقاومت بیشتری در برابر جذب و عبور رطوبت از خود نشان می دهند . اگرچه در حالت غوطه وری ، آب نیز به خود جذب می کنند و مقاومت خمشی آن ها کاهش پیدا می کند ، اما بعد از خشک شدن بدون تغییر در ابعاد ، مقاومت خمشی اولیه را بدست می آورند.
 • با توجه به اینکه پانل های سیمانی الیافدار (فایبر سمنت بورد ( Fiber Cement Board )) سطح بسیار صافی دارند ، بعد از نصب می توان بدون اجرای نازک کاری اقدام به رنگ آمیزی سطح و یا اجرای کاغذ دیواری و یا هرگونه روکش PVC و ورق HPL بر روی سطح فایبر سمنت بورد نمود. در ادامه می توانید فرآیند تولید ورق های الیاف سیمان را مشاهده کنید:
 •  

موارد استفاده فایبر سمنت بورد:

1.پوشش های داخلی ساختمان

پوشش دیوارهای داخلی :

فایبرسمنت بورد ها با چگالی تا 1600 کیلوگرم بر متر مکعب در فضای داخلی ساختمان و به عنوان پوشش استفاده می شوند . با توجه به مقاومت این محصول در برابر ضربه و خواص مکانیکی مناسب، می توان از آن  در دیوارهای داخلی مکان های پر تردد و شلوغ  استفاده نمود.
 • پوشش های دکوراتیو :

  با توجه به تنوع طرح و رنگ در محصولات فایبر سمنت بورد می توان از آنها به عنوان دیوارهای دکور و یا پوشش های نهایی ( بدون استفاده از رنگ ) در مکان های مسکونی و تجاری ، اداری استفاده نمود.

 

 • زیرسازی کاشی و سرامیک در سرویسهای بهداشتی ، استخرها و فضاهی بسیار مرطوب:
 • با توجه به مقاومت بالای فایبر سمنت بورد در برابر رطوبت و همچنین چسبندگی بالا به ملاتهای ساختمانی و چسب های کاشی به سادگی می توان از آن به عنوان پوشش دیوارهای Drywall  در اینگونه فضا ها استفاده نمود .

 

 • سقف کاذب :
 • در کلیه فضا های اداری ، تجاری و مسکونی و همچنین  فضا های بسیار مرطوب مانند استخرها و فضاهایی که امکان تماس با رطوبت و یا بخار بالا وجود دارد می توان از فایبر سمنت بورد به عنوان سقف کاذب به صورت تایل های 60 *60 و یا به صورت دکوراتیو استفاده نمود .
 •  
 •  

2- درای وال فایبر سمنت برد

عبارت است ازدیوار خشک با پوشش صفحه سیمانی الیاف دار  فاقد آزبست یا فایبر سمنت بورد که میتواند برای دیوار داخلی و دیوار خارجی همراه با نما مورد استفاده قرار گیرد. در این دیوار نیازی به استفاده از مصالح سنتی نمی باشد.

اجزای تشکیل دهنده درای وال فایبر سمنت بورد

1 پوشش نهایی خارجی:  رنگ اکریلیک پایه آب، پوششهای بافت دار

2 پوشش خارجی: صفحه سیمانی الیاف دار فاقد آزبست یا فایبر سمنت بورد  (Fiber cement board) به منظور پوشش دیوار خارجی و نما به طور همزمان

3 زیر سازی:  قوطی فولادی برای کمربندی به منظور اتصال استاد و رانر و ترازبندی سازه جهت دیوار خارجی و نماسازی  استاد و رانر پیچ، چسب پلی یورتان و بتانه مخصوص درزگیری و آب بندی

4 عایقهای حرارتی، صوتی، آب بند و بخار بند

5-عایق پلی یورتان، پشم سنگ، پلی استایرن (عایق حرارتی و صوتی ) ، Water barrie (آب بند از بیرون با یک لایه یک طرفه مثل تای وک)، Vapor barrier (بخار بند از داخل با یک لایه نایلون معمولی)

6- پوشش داخلی : فایبر سمنت، صفحه گچی ، رابیتس بعلاوه گچ پاششی

7–پوشش نهایی داخلی: رنگ اکریلیک پایه آب،  رنگ پلاستیک، روغنی یا کاغذ دیواری

 

اجرای فایبر سمنت بورد :

با توجه به نحوه استفاده از فایبر سمنت بورد که به صورت پوششی یا درای وال مورد استفاده قرار می گیرد و در قسمت های پیشین به طور کامل تشریح شد نحوه اجرای سمنت برد به صورت زیر می باشد:

1- اجرای سیستم دیوار خشک

در این سیستم به دلیل پایین بودن سختی درون صفحه ای در صورت اجرای آن به عنوان دیوار میان قاب عملکرد لرزه ای ساختمان دستخوش تغییرات عمده نخواهد شد. سیستم دیوار های خشک متشکل از اعضای افقی و عمودی از نوع ورق های فولادی سرد نورد شده میباشد. اعضای افقی (رانر ها) توسط پیچ یا میخ هیلتی در دو تراز یکی از روی کف سازه ای و دیگری بر روی سقف نصب شده و سپس اعضای قائم (استاد ها) به فواصل استاندارد بسته به نوع دیوار و کاربری ساختمان بر روی رانرها جایگذاری میگردند. در سازه بندی دیوار ، استادها در داخل رانرها جای بازی دارند و به هم پیچ نمی شوند ،  و نحوه اتصال آنها از طریق پیچ زدن پانل های فایبر سمنت بورد میباشد که این نحوه اتصال انعطاف پذیر فایبر سمنت بورد ها به استاد و رانر باعث کاهش نیروی زلزله شده و در هنگام وقوع زلزله هیچگونه فشار اضافی و نیروی متقابل به سازه ساختمان وارد نمیشود و خللی در رفتار لرزه ای سازه ایجاد نمی نماید. پس از تکمیل سازه بندی صفحات فایبر سمنت بورد ایوانیت باورس بر روی سازه بندی توسط پیچ نصب میشوند در صورت نیاز مابین صفحات فایبر سمنت بورد از مصالح عایق مانند پشم سنگ ، پشم شیشه و یا پلی استایرن استفاده خواهد شد.

2– معرفی سیستم  دیوار فایبر سمنت بورد

دیوار فایبر سمنت بورد در جهت حل مشکلات دیوار های سنتی و تکمیل سیستم دیوارهای درای وال طراحی شده است. این سیستم ضمن بهره مندی از مزیت احداث سریع و اتصال مکانیکی به ساختمان و سازه، از استحکام بالاتری نسبت به سیستم های مشابه نصب خشک برخوردار بوده و معایبی چون ایجاد صدای توخالی، عدم امنیت، نفوذ حشره در فضای خالی دیوار و … را مرتفع می سازد. دیوار فایبر سمنت بورد متشکل از استاد رانرهای گالوانیزه است که توسط هیلتی یا پیچ به سقف و کف ساختمان متصل و پس از جایگذاری تاسیسات مکانیکی و برقی، دو طرف دیوار توسط صفحات فایبر سمنت بورد پوشیده می شود. پس از اتمام عملیات نصب فایبر سمنت بورد ها ، بتن سبک با ترکیب سیمان، گرانول پلی استایرن و مواد افزودنی به داخل دیوار تزریق می گردد و در پایان درز بین پانل های فایبر سمنت بورد ، توسط بتونه و نوار درزگیری پوشیده شده و حاصل کار دیواری با کیفیت سطح بسیار مطلوب آماده رنگ و یا هر پرداخت دیگری خواهد بود.

3- اجرای نمای سمنت بورد (سمنت برد بر روی نما)

1-3 زیر سازی فلزی

اجرای المانهای عمودی ( وال پست ) از قوطی 80*40: به جهت اینکه در اغلب پروژه های ساختمانی دیوارهای پیرامونی از مصالح سبک ساخته می شوند و تنها نقاط اتصال سازه ی نما تیرهای طبقات می باشد ، جهت تأمین اتصال المانهای افقی در سرتاسر نما از وال پست  استفاده می شود و چون بار تمام نما به این سازه منتقل می گردد ، از قوطی 80*40 و یا بنا بر محاسابت طراح پروژه از المان مناسب استفاده می گردد.

اجرای المانهای افقی ( کمر کش ) از قوطی 40*40: به جهت اینکه پروفیل های گالوانیزه یM و V به صورت عمودی اجرا می شوند بایستی عناصر افقی از قوطی 40 * 40 به فواصل عمودی حداکثر 150 سانتی متر بر روی وال پست ها اجرا گردد . لازم به ذکر است که اجرا ی کمر کش افقی به صورت رو گذر به هر چه تراز بودن زیر سازی کمک خواهد نمود.

2-3 زیر سازی گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه M : این پروفیل  از ورق گالوانیزه به ضخامت 7/0 میلیمتر تولید می شود و برای کنترل تغییرات ابعادی پنل های فایبر سمنت بورد که بر اثر تغییرات رطوبت پدید می آیند ، استفاده می گردد. این پروفیل در محل قرارگرفتن دوپنل  فایبرسمنت برد در کنار هم استفاده میگردد . در صورت استفاده از این پروفیل ، درز بین پنل های فایبر سمنت بورد به صورت نمایان باقی خواهد ماند که برای پوشش این درز ، می توان از پروفیل گالوانیزه A استفاده نمود.  این پروفیل از قسمت وسط و تنها با یک پیچ به زیر سازی فلزی متصل میگردد .

پروفیل گالوانیزه V : این پروفیل  از ورق گالوانیزه به ضخامت 7/0 میلیمتر تولید می شود و همراه با پروفیل گالوانیزه M در زیرسازی نمای فایبر سمنت بورد مدولار و سایدینگ استفاده می شود. با توجه به اینکه قیمت این سازه به طور چشمگیری از پروفیل M کمتر است ، استفاده از این پروفیل موجب کاهش هزینه زیرسازی خواهد شد. این پروفیل از دو طرف و توسط دو پیچ به زیر سازی فلزی متصل میگردد .

اجرای عایق ضد رطوبت ( سیلر ) در پشت پنل ها : صفحات سیمانی الیاف دار (فایبر سمنت بورد) به لحاظ اینکه از عمداتاً از سیمان ساخته شده اند ذاتاً با محیط مرطوب و آب سازگاری خوبی دارند ، اما به دلیل استفاده از سیمان در ترکیب آنها و خاصیت جذب آب در هنگام اشباع شدن از رطوبت (چه مستقیم و چه به وسیله بخار و رطوبت موجود در هوا) منبسط و در هنگام خشک شدن منقبض می شوند و تنش های ناشی از این کاهش و افزایش طول بر روی محل اتصال (محل پیچها) نما را دچار مشکل خواهد نمود. برای جلوگیری از این موضوع در پشت پنل فایبر سمنت بورد سیلر مخصوص استفاده شده و در روی پنل فایبر سمنت بورد هم پرایمر و رنگ این وظیفه را انجام میدهند ، تا جذب رطوبت به حداقل رسانده شود.
همچنین می توانید در این مطلب راجع به نصب ورق‌های صاف ایوانیت اطلاعات بیشتری کسب کنید.

برش در ابعاد مشخص :
برش صفحات سیمانی الیاف دار یا فایبر سمنت بورد ها بایستی به وسیله دستگاه میز برش انجام شود تا از غیر گونیا شدن و ناصاف شدن محل برش جلوگیری گردد. از برش توسط دستگاه سنگ فرز خودداری گردد. تیغه های گراتیت بر جهت برش این محصول مناسب بوده و از صفحات دیگر برای برش نمی توان استفاده کرد.

0

مقالات
معرفی میکروسیلیس

ذرات بسیار ریز و غیر کریستالی سیلیسی هستند که محصول جانبی کوره‏ های دوار الکتریکی بوده و از عنصر پایه‏ ی سیلیسیم یا آلیاژهای حاوی سیلیسیم تولید می‏ شود. میکروسیلیس به عنوان یک ماده ‏ی افزودنی سیمانی طبقه بندی می ‏شود.

یکی از دلایل اصلی استفاده و اثرات مثبت میکروسیلیس بر محصولات الیاف – سیمان (Fiber cement) عبارت است از قابلیت انجام واکنش پوزولانیک در محصول:
واژه پوزولان از شهر باستانی ایتالیایی پوزولی (Pozzuli) که خاکستر نرم آتشفشان در آن یافت می شد و عموماً مناسب اختلاط با اکسید کلسیم برای تشکیل سیمان می باشد اقتباس شده است. همانگونه که درشکل 1 مشاهده می شود،پوزولان با آهک یا هیدروکسید کلسیم Ca(OH)2 وآب تشکیل فاز چسب هیدرات سیلیکات کلسیم (CSH) را می دهد.این واکنش مشابه نوع پیوند و چسب در فرآیند هیدراتاسیون سیمان می باشد. فرآیند هیدراتاسیون سیمان پرتلند معمولی حدود 20% آهک تولید می کند. آهک یا هیدروکسید کلسیم تشکیل شده، ماده ای است ضعیف و حل شونده که در ماتریس استحکام مشارکت ندارد. واکنش و پیوند میکروسیلیس و آهک ایجاد شده در فرآیند هیدراتاسیون سیمان باعث تشکیل چسب و استحکام بیشتر می گردد.


یکی دیگر از دلایل اصلی استفاده و اثرات مثبت میکروسیلیس بر محصولات الیاف- سیمان (Fiber cement) عبارت است از تأثیر درپرکنندگی حفره های میکرونی محصول:
اندازة بی نهایت ریز ذرات میکروسیلیس، حفره ها و فضاهای خالی بین دانه های سیمان نسبتاً درشت را پر میکند و باعث دوام و استحکام بیشتر ماتریس سیمان می گردد (شکل 2 و3).

یکی دیگر از دلایل اصلی استفاده و اثرات مثبت میکروسیلیس بر محصولات الیاف- سیمان (Fiber cement) عبارت است از افزایش استحکام خمشی ، دانسیته و کاهش جذب آب محصول:
در اشکال 4 و 5 و6 تأثیر میکروسیلیس بر مقاومت یا استحکام خمشی ، دانسیته و جذب آب محصولات الیاف – سیمان نشان داده شده است. افزایش هر یک درصد مصرف میکروسیلیس در محصولات الیاف – سیمان باعث افزایش تنش خمشی به میزان 0.5Mpa یا تقریباً 5Kg/cm2 می گردد. میکروسیلیس همچنین باعث افزایش پلاستیسیته در ورق تر(Green sheet) شده و از بروز ترک مویی در هنگام موج زدن ورق موجدار جلوگیری می کند.

آخرین دلیل اصلی استفاده و اثر مثبت میکروسیلیس بر محصولات الیاف- سیمان (Fiber cement) عبارت است از افزایش سیکل یخ زدن – گرم شدن (Freeze-Thaw cycles) محصول:
سیکل یخ زدن – گرم شدن (Freeze-Thaw cycles) باعث انبساط ماتریس محصول و جدایی تدریجی لایه های تولیدی درمحصولات الیاف – سیمان می گردد. میکروسیلیس باعث افزایش چسبندگی بین لایه های محصول تولیدی میشود و بدین ترتیب سیکل یخ زدن – گرم شدن محصولات الیاف – سیمان را بهبود می بخشد. با افزایش 5 % میکروسیلیس ، تورم و بادکردگی ضخامت محصول بعد از 700 سیکل یخ زدن – گرم شدن محصولات روش گیرش در هوای آزاد 1/3 کاهش می یابد. برای محصولات تولیدی در روش گیرش در اتوکلاو با افزایش 5 % میکروسیلیس ، تورم و بادکردگی ضخامت محصول بعد از 1000 سیکل یخ زدن – گرم شدن 1/3 کاهش می یابد (شکل 7و8).

0

مقالات
سمنت بوردها (Cement Board) پس از تکمیل فرآیند گیرش و عمل آوری، حاوی رطوبت اضافی و بیشتری نسبت به محیط می باشند و وقتی در معرض خشک شدن قرار گیرند، به دلیل از دست دادن رطوبت، مشابه دیگر مصالح بتنی مقداری جمع شدگی (انقباض) و تغییر ناچیز در ابعاد خواهند داشت. بنابراین در صورتیکه سمنت بورد به مقدار لازم خشک نشود و یا به عبارت دیگر رطوبت آن به مقدار کافی کاهش نیابد، پس از نصب و بستن پیچها بر روی سازه، با قرارگیری در محیطی با رطوبت کمتر, جریان طبیعی هوا پیرامونش باعث کاهش رطوبت در ورق ها گردیده و لذا دچار جمع شدگی (انقباض) یا تحدب و تقعر خواهد شد. این موضوع باعث بروز تنش داخلی در آن و منجر به گسیختگی سمنت بورد از محل بستن پیچهای لبه و ترک خوردگی از لبه می گردد.
به همین علت ضرورت دارد قبل از تحویل به مشتری ، سمنت بورد خشک شود و رطوبت داخلی آن به مقدار کافی کاهش یابد تا از بروز این نقص جلوگیری شود.

 • شرکت باورس با توجه به اهمیت این موضوع اقدام به طراحی، ساخت و نصب کوره خشک کن برای عبور محصولات سمنت بورد خویش قبل از تحویل محصول به مشتری نموده تا از بروز مشکلات فوق‌الذکر پس از نصب، جلوگیری گردد.
0

مقالات
ورق‌های سیمان الیافی از مخلوط سیمان و الیاف تقویت کننده تشکیل می یابد و یکی از نیازهای ساختمانهای مدرن میباشد.
 • با ورود سیمان به جرگه مصالح ساختمانی علاوه بر مصارف متعددی که دارد، نماهای سیمانی نیز بعنوان پوشش یا روکش دیوارها جایگاه ویژه ای پیدا کرد. • بتدریج با ابداع ساختمانهای پیش ساخته ، فکر استفاده از ورق سیمان الیافی بیش از پیش تقویت شد زیرا می تواند قبلا در کارخانجات مربوطه تولید شده و بصورت آماده به محل اجرای ساختمان حمل و نصب گردد. با توجه به ضعف سیمان در مقابل نیروهای کششی و خمشی، تقویت آن همواره مد نظر بوده است. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم یک مهندس اطریشی بنام لودویگ هاچک (Ludwig Hatschek) از الیاف آزبست برای تقویت سیمان استفاده کرد و دستگاهی را با اقتباس از صنعت کاغذ سازی ابداع نمود که توسط آن الیاف آزبست بطور منظم در داخل ملات سیمان قرار گرفته و محصول جدیدی با ویژگیهای عالی تولید شد این محصول بنام ورق های صاف آزبست – سیمانی و یا ورقهای آزبست – سیمانی موجدار نام گرفت که در قرن گذشته در تمام کشورها تولید و به مصرف رسیده است.
 • از دهه آخر قرن بیستم با توجه به مسائل بهداشتی و زیست محیطی ، ممنوعیت مصرف آزبست در مجامع بین المللی مطرح شد. تولید کنندگان محصولات الیاف – سیمانی تصمیم گرفتند که نسبت به جایگزینی آزبست با سایر مواد یا مصالح تحقیق و اقدام نمایند ، نتیجه تحقیقات بنام تکنولوژی جدید N.T (New Technology) بصورت صنعتی راه اندازی شد و ورقها یا بوردهای سیمان الیافی فاقد آزبست تولید گردید.
ورق ها یا بوردهای سیمان الیافی N.T با روش و دستگاه هاچک تولید می شوند و تفاوت اساسی تولید N.T با تولید قبلی A.T( Asbestos Technology) در مواد مصرفی ، فرآوری مواد و دانش فنی تولید می باشد.
0

مقالات
در شانزدهمین شورايعالي حفاظت محيط زيست مورخ ۱۳۷۸/۶/۳ ضرورت حذف آزبست مصوب گردید و مأموریت حذف آزبست در تولید کارخانجات را به کمیته ای به نام کمیته بر نامه ریزی برای حذف مصرف آزبست سپرد. کمیته مذکور در چهارمین صورتجلسه خویش در تاريخ ۱۳۷۹/۵/۲ مقرر نمود در پایان ۷ سال از تاریخ صورتجلسه، آزبست از توليدات کلیه کارخانجات تولیدی حذف گردد.
در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۵ با توجه به اتمام مهلت تعیین شده توسط کمیته برنامه ریزی حذف آزبست شانزدهمین شورایعالی حفاظت محیط زیست و عدم حذف آزبست در کارخانجات تولیدی در موعد مقرر ، رئيس دفتر رياست جمهور وقت طي نامه ای به رياست وقت سازمان حفاظت محيط زيست ، دستور رئيس جمهور را براي جلوگيري از توقف تولید و کار شركتهاي این صنف تا يافتن جايگزين آزبست را ابلاغ نمود. معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع نیز در همان تاريخ ، دستور رياست جمهوري را به مديركل صنايع غيرفلزي همان وزارتخانه برای ادامه تولید با آزبست ابلاغ کرد.
با توجه به فشارهای سازمان محیط زیست برای اعمال مصوبه شانزدهمین شورايعالي حفاظت محيط زيست، در تاريخ ۱۳۸۹/۸/۱۶ وزير صنايع وقت طي نامه ای به معاون اول رئيس جمهوري درخواست ابلاغ اصلاح مصوبه شورايعالي حفاظت محيط زيست را دادند كه تا معرفي جايگزين مناسب براي آزبست، توليدكنندگان محصولات آزبست سيمان صرفا” از آزبست كريزوتايل (سفيد) استفاده نمايند و به محض معرفي جايگزين مناسب توسط شورايعالي محيط زيست، حداكثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به حذف آزبست اقدام نمايند.
در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱ با توجه به گذشت قریب به ۳ سال از اتمام مهلت شورایعالی حفاظت محیط زیست، سازمان حفاظت محيط زيست طی نامه شماره ۹۰/۹۷۰۳ به مدیران کل حفاظت محیط زیست استانها، دستور جلوگيري از هر گونه واردات و مصرف آزبست را صادر نمود.
در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۴ مدير كل دفتر امور صنايع معدني وزارت صنايع نگراني خود از تعطيل شدن كارخانجات را طي نامه ای به معاون وزير صنايع گزارش نمود. وزیر کار وقت در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۲ طی نامه ای به ریاست جمهور مجدداً درخواست مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۶ وزیر صنایع وقت برای ابلاغ مصوبه کمیسیون امور زیر بنایی صنعت و محیط زیست به شماره ۴۴۶۵۵۷ مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۴ را تکرار نمودند.
در انتهای این کش و قوس، معاون اول ریاست جمهوری طی نامه ای در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۲ مصوبه جدید شورایعالی حفاظت محیط زیست (۱۳۹۰/۷/۱۷ ) مبنی بر ممنوعیت به کارگیری هر گونه آزبست در فرآیند تولید محصولات کارخانجات و کارگاههای تولیدی از جمله انواع قطعات خودرو و مصالح ساختمانی را به دستگاههای ذیربط ابلاغ نمود. لازم به ذکر است که در این مصوبه تولید لوله های فشاری و فاضلابی آزبست- سیمان تا تاریخ ۱۳۹۱/۶/۳۱ مشروط به مواردی مجاز و این مهلت غیر قابل تمدید اعلام شد.
در سال ۱۳۹۰ شرکت باورس بر پایه بالغ بر ۲۰ سال سابقه، تجربه و دانش فنی که در این صنعت داشت و با توجه به ضرورت جایگزینی آزبست در صنعت الیاف – سیمان و نیاز صنایع مربوطه، اقدام به اجرای طرح توسعه تولید ورقهای الیاف – سیمان بدون آزبست را در کارخانه لوله بتنی خود نمود.
0

مقالات
تفاوت دستگاه تولید ورق با روش انتقال مستقیم مواد بر روی نمد با دستگاه تولید با غربال می باشد در چگونگی تشکیل لایه مواد در روی نمد می باشد.
غلظت مواد آبکی در این دستگاه بالاتر بوده و محتویات جامد مواد آبکی بیشتر میباشد که مستقیماً بر روی نمد از طریق مکانیزم توزیع کننده دستگاه انتقال می یابد .

مزایا در مقایسه با دستگاه تولید با غربال:

 • – دستگاه تولید ساده تر می باشد و سرمایه گذاری کمتری را می طلبد.
 • – حجم آب برگشتی از دستگاه تولید کم می باشد و تجهیزات مربوطه در این زمینه نیز کوچکتر و ساده تر می باشند.
 • – ماده آبکی میتواند با هرنوع مواد اولیه و الیاف در دسترس شکل گیرد و روش خاصی برای نگهداشتن الیاف و ماتریس بر روی نمد نیاز ندارد، به همین دلیل تولید با این دستگاه پیچیدگی ندارد و به راحتی تولید با آن میسر است.

معایب این دستگاه تولید :

 • – توزیع الیاف در جهت طولی و عرضی با نسبت خوب وقابل قبولی انجام نمیشود و قابل قیاس با توزیع مناسب الیاف در جهت طولی و عرضی در دستگاه تولید غربالی نمی باشد.
 • – به دلیل تعداد لایه های شکل گیری کمتر، مقاومتهای محصول تولیدی با این دستگاه کمتر از دستگاه تولید غربالی میباشد.
 • – ریسک بسیار بالای جدایی لایه های ورق تولیدی به دلیل ضخامت بیشترلایه ها وجود دارد و تحمل شرایط بد جغرافیایی برای محصول تولیدی به مطلوبیت محصول تولیدی با دستگاه تولید غربالی نمی باشد.
 • – ظرفیت تولید پایین است و حتی کمتر از دستگاه تولید دو غرباله میباشد .
 • – ریسک بالای اختلاف دانسیته در ورق.
به همین دلایل تعداد کمی از تولید کننده های الیاف سیمان از این دستگاه تولید علیرغم سادگی آن استفاده میکنند.
0

مقالات
هدف از آماده سازی سلولز، تولید سلولز با درجة روانی مورد نیاز با هدف بازشدگی الیاف، بدون شکست می باشد. این بدان معنی است که الیاف بعد از انجام این عملیات فقط نازکتر شوند. درجه روانی یا باز شدگی سلولز با روش اندازه گیری C.S.F(Canadian Standard Freeness method) مطابق استاندارد ISO 5267/2 ، با واحد اندازه گیری میلی لیتر (ml) و در روش اندازه گیری(SR (Schopper Riegler method مطابق استاندارد ISO 5267/1 ، با واحد اندازه گیری درجه (°) سنجیده می شود. میزان بازشدگی مورد نیاز، تابع نوع تولید (ورق صاف با کاربری داخل ساختمان، ورق صاف با کاربری خارج ساختمان و ورق موجدار) می باشد.
بدون عملیات بازشدگی مناسب ، الیاف سلولز دارای معایب زیر می باشند:
 • الف- الیاف بیش از حد مورد نیاز ، برای مصرف در مجاورت سیمان ، زبر و درشت می باشند. در این شرایط استحکام کششی محصول کم بوده و دارای سطح کافی برای قرار گیری متناسب و مورد نیاز در ماتریس سیمان برای ایجاد کشش نهایی مناسب و خوب در ورق سیمان الیافی نخواهد بود.
 • ب- الیاف زبر و درشت نمی توانند آب کافی را در دیگ غربال دستگاه تولید با غربال حفظ کنند . روزنه های مش غربال بزرگتر از ابعاد دانه های سیمان ، سیلیس و افزودنیهای مورد نیاز فرآیند می باشند ، لذا الیاف درشت نمی توانند مانع از فرار این مواد از غربال گردند و مقدار زیادی از این مواد از غربال خارج شده و مشکلات قابل توجهی در سیکل آب مصرفی ایجاد می گردد.
 • ج- اضافات باقیمانده در سلولز در فرآیند تولید خمیر ، می تواند باعث کاهش کیفیت گردد. به عنوان مثال مقاومت در مقابل یخ زدگی محصول الیاف- سیمان می تواند کاهش یابد، همچنین جدایی ذرات و تکه های سیمان از سطح محصول الیاف –سیمان می تواند اتفاق افتد و مشکلاتی را برای پوشش رنگ محصول ایجاد کند.
سمنت بورد
فرآیند آماده سازی سلولز خط تولید ایوانیت شرکت باورس با علم به مسایل فوق الذکر دارای تجهیزات ذیل برای فرآوری و آماده سازی سلولز مصرفی می باشد:
۱- مخزن پیمانه آب مجهز به کنترل حجم آب.
۲- سیستم تغذیه سلولز شامل الواتور مجهز به لودسل.
۳- بهمزن سلولز (Pulper) به ظرفیت ۸ مترمکعب و قدرت ۷۵ کیلو وات .
۴- پمپ تخلیه خمیر سلولز از بهمزن سلولز یا پالپر از نوع سانتریفوژ.
۵- مخازن دوگانه سیکل باز کردن یا فیبریله (Refine) کردن الیاف سلولز.
۶- آشغالگیر
۷- پمپ تغذیه ریفاینر (Refiner) از نوع مونو(Mohno) با دبی ثابت.
۸- ریفاینر ۲۵۰ کیلو واتی از نوع دیسکی دوبل جهت باز کردن یا فیبریله کردن الیاف سلولز.
۹- مخازن دوگانه ذخیره سلولز فرآوری شده با بهمزن به ظرفیت ۱۰۰ مترمکعب.
۱۰- پمپ انتقال سلولز فرآوری شده به قسمت مواد سازی.
0

مقالات
فرآیند گیرش تولید ورق‌های سیمان الیافی صاف ( Fiber cement board) به شرح زیر است:
۱- گیرش در هوای آزاد :
در سیستم گیرش در هوای آزاد، سخت شدن سیمان و انجام پیوندهای هیدراتاسیون شبیه به دیگر محصولات دارای پایه سیمان در هوای آزاد انجام میشود . بعد از 6 تا 10 ساعت که ورق از تونل حرارتی با دمای 50-60 درجه سانتیگراد و رطوبت نزدیک به 100% عبور کرد و استحکام کافی برای جابجایی پیدا می کند(انجام گیرش اولیه)، محصول از قالب جداسازی شده و برای رسیدن به استحکام نهایی، حداقل ۲۱ روز در مجاورت هوای آزاد مرطوب درون سالن سرپوشیده قرارداده می شود. در محصولات تولیدی به این روش الیاف مصنوعی PVA (پلی وینیل الکل) نقش مسلح کردن سیمان برای تحمل تنش کششی را بعهده دارند.
۲- گیرش در اتوکلاو:
اتوکلاو کردن باعث تغییرات کلی در هیدراتاسیون مواد میگردد ، بعنوان مثال دمای بسیار زیاد باعث تشکیل ساختمان کریستالی مقاوم هیدرات سیلیکات کلسیم میگردد. در حقیقت در سیستم گیرش در هوای آزاد شبه کریستالهای هیدرات سیلیکات شکل می گیرد، اما در درجات حرارت بسیار زیاد اتوکلاو، ساختمان کریستالی تغییرمی کند و کاملاً ساختمان توبرمولیت شکل میگیرد وباعث ارتقاء مشخصات ورق میگردد. در این سیستم سیمان با سیلیس (دارای دانه بندی مشابه سیمان) با نسبت تقریبی 40 درصد سیمان و60 درصد سیلیس مخلوط میگردد. گیرش اولیه مشابه روش توصیفی قبلی درگرمخانه ، اما گیرش نهایی در اتوکلاو و دمای تقریبی 180 درجه سانتیگراد ومحیط اشباع از بخارتحت فشار 12 بار که هیدرات سیلیکات کلسیم شکل میگیرد، انجام می شود. ساختمان کریستالی ایجاد شده، مشخصات فیزیکی خوبی به محصول بخشیده که تحمل تنش کششی را خواهد داشت و بنابراین مصرف الیاف PVA (پلی وینیل الکل) حذف می گردد . محصول تولیدی به این روش بعد از خروج از اتوکلاو و عبور از خشک کن قابل تحویل به مصرف کننده خواهد بود.
0

مقالات
 • زیر سازی نصب ورق های صاف ایوانیت:


۱- تیر های چوبی یا فلزی مورد استفاده باید منطبق بر اصول متداول ساختمان سازی باشد.
۲- تیرها باید از مشخصات مکانیکی مورد نیاز برخوردار باشند.
۳- قاب یا چهارچوب نگهدارنده ورق های صاف باید به کف یا سقف متصل شود و نباید برای این اتصال از تکیه و اعمال بار به ورق ها استفاده کرد.
۴- فاصله تیرها برای دیوارهای داخلی و خارجی نباید از ۶۰۰ میلیمتر تجاوز کند.
۵- تیر های زیرسازی ورق باید طوری ساخته شوند که لبه های ورق کاملاً روی آنها مستقر شده و محافظت شود.
۶- عرض تیرهای تکیه گاه ورق ایوانیت نباید از ۳۸ میلیمتر کمتر باشد .

 • برای نصب کاشی و سرامیک (در سرویسهای بهداشتی) بر روی دیوارهای ساخته شده از ورق صاف ایوانیت ، موارد زیر باید رعایت گردد:

۱- فاصله تیرهای ستونی به ۴۰۰ میلیمترکاهش یابد.
۲- فاصله تیرهای افقی حداکثر ۹۰۰ میلیمتر باشد.
۳- گوشه های داخلی و خارجی و سطوح ورق ها با بتونه آب بندی بتن پوشش داده شود.
۴- قبل از چسباندن کاشی و سرامیک از تمیز بودن سطح ورق و عاری بودن آن از گرد و غبار و روغن مطمئن شوید.
۵- از چسب مناسب کاشی استفاده شود و در هر نوبت یک متر مربع چسبکاری شود.
۵- کاشی را با نیروی کافی روی چسب فشار دهید تا حباب هوا پشت آن باقی نماند.
۶- بین کاشیها حداقل ۲ میلیمتر فاصله برای دوغاب نگهدارید
۷- چسب و دوغاب طبق دستورالعمل سازنده تهیه و بکارگرفته شود.
۸- برای نصب وان و زیر دوشی به جزئیات ارائه شده در زیر مراجعه شود.


 • روش نصب و تنظیم ورق های صاف ایوانیت در نمای خارجی ساختمان:


۱- توصیه می شود که درز بین ورق ها در روی ستون و تیرهای افقی مشابه باشند یا بعبارت دیگر در یک خط باشند.
۲- عرض سطح تکیه گاه ورق ها روی تیر افقی حداقل ۷۵ میلیمتر باشد تا نصب پیچ در ۲۰ میلیمتری لبه ورق امکانپذیر گردد.
۳- درتیر ریزی افقی برای ورق صاف ۱۰ میلیمتر فاصله تیرهای افقی حداکثر ۸۰۰ میلیمتر و برای ورق صاف ۱۲ میلیمتر فاصله تیرهای افقی حداکثر ۹۰۰ میلیمتر رعایت گردد.
۴- در تیر ریزی عمودی فاصله تیرها حداکثر ۶۰۰ میلیمتر باشد.

0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 2NO NEW POSTS